کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز

مرکز نیکوکاری فناورانه باران

کد شناسایی (2535)

اهمیت صدقه دادن

صدقه دادن از دو منظر قابل بررسی است یکی از جهت کسی که این صدقه را دریافت می کند، و دیگری کسی که این صدقه را می دهد، شاید ما وقتی به صدقه دادن نگاه می کنیم و فلسفه تشریح حکم آن می نگریم، دریافت خواهیم کرد که خداوند خواسته به واسطه صدقه از مال اغنیا، سهمی را به فقرا دهد و مشکلی را از آنها حل کند، تا افرادی که به لحاظ اقتصادی از توان پایینی برخوردار هستند با وجود صدقات بخشی از شکاف طبقاتی در جامعه را حل کند، اما به نظر می رسد که بیش از آن چیزی که در صدقه دادن اهمیت داده شده، به دهنده صدقه نگاه کردند، انسان در این امر از بخشی از وابستگی های خودش دل می‌کند، ما تعلقات و وابستگی هایی در دنیا داریم که با صدقه دادن به رشد و کمال حقیقی می رسیم

Awesome Image
Awesome Image

صدقه عامل پاكي فرد و جامعه

صدفه انسان را پاک کرده و نمو می دهد از رذائل اخلاقی ، دنیا پرستی و امساک پاک می کند و نهال دوستی سخاوت و توجه به حقوق دیگران را پرورش می دهد. از این گذشته مفاسد آلودگی هایی که در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبقاتی به وجود می آید با انجام این فرضیه الهی بر میچیند و صحنه اجتماع را از این آلودگی ها پاک سازی می کند و نیز همبستگی اجتماعی و پیشرفت اقتصادی در سایه این گونه برنامه ها تامین می کند.

برنامه صدقات (مبین)

پرداخت سریع و آسان

به سادگی با نرم افزار صدقات مبین دسته مورد نظر خود را انتخاب و صدقات خود را پرداخت کنید

مدیریت پرداخت

قابلیت مدیریت پرداختی های خود در نرم افزار صدقات مبین موجود می باشد

پرداخت های ویژه

قابلیت پرداخت برای مشکلات غیرمنتظره و کمک های دسته جمعی برای مناطق های محروم و زلزله زده و ...

سطح کاربران با توجه به پرداخت

سطح خود را به خیرین طلایی برسانید

برنامه مبین دارای طراحی زیبا
و رابط کاربری مناسب

Awesome Image Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image Awesome Image

امروز برنامه ما را دانلود کنید

صدقات خود را به دستانی درست بسپارید